(1) Lokma: 20
(2) Zâriyat: 56
(3) Riyâzu's-Sâlihîn, c.1, s. 515
(4) Keşfu'l-Hafa, c.1, s. 148
(5) İbrahim, 34
(6) Mülk, 23
(7) Bakara, 185
(8) Tirmizi, Fedailu'l-Kur'an, 16
(9) et-Terğib ve't-Terhib, c.2, s.84
(10) Sâd, 29
(11) Kadir Gecesinin önemi ve fazileti hakkında ileride ayrıntılı bilgi verilecektir
(12) Mirkâtü'l-Mefâtih, c.2, s.492
(13) Buhârî, Savm, 7
(14) Mirkâtü'l-Mefâtih, c.2, s.492
(*) Ahmed Hamdi Akyürek
(15) Bakara, 183
(16) Buhârî, İman, 2
(17) Bakara, 184
(18) Hicr, 9
(19) Buhârî, Savm, 7
(20) Buhârî, Savm, 7
(21) Buhârî, Savm, 4
(22) Buhârî, Savm, 9
(23) Mirkâtü'l-Mefâtih, c.2, s.135
(24) Buhârî, Savm, 8
(25) Buhârî, Savm, 8
(26) İbn Mâce, Sıyam, 21
(27) Keşfü'l-Hafa, c.2, s.33
(28) Prof. Dr. Tevfik SAĞLAM, Diyanet Dergisi 1. sayı, Ocak 1964
(29) Prof. Dr. Naci BOR, Diyanet Dergisi, c.9, Sayı: 100-101, Eylül-Ekim, 1970
(30) Hayat Ansiklopedisi, Oruç Maddesi
(31) Dr. Halûk Nurbakî, Kur'an-ı Kerim'den Ayetler ve İlmî Gerçekler, s. 98.
(32) İbrahim, 7
(33) Et-Terğib ve-t-Terhib, c.3, s.358
(34) İbn-i Mace Etıme, 48
(35) Şa'ranî, et-Tabakatu'l-Kübra; c.1, s.24
(36) Müslim, Sýyam, 2
(37) Buhârî, Savm, 4
(38) Bu durum, nafile oruçlar için sözkonusudur. Yoksa, Ramazan orucunu tutana böyle bir teklif yapılmıyacağı gibi kişinin Ramazan orucunu bozması da sözkonusu olamaz.
(39) Buhârî, Savm, 51
(40) Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyam, 9
(41) Et-Terğib ve't-Terhib, c.2, s.144
(42) Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyam, 9
(43) Tirmizî, Deavât, 128
(44) İbn-i Mâce, Sıyam, 7
(45) Buhârî, Savm, 7
(46) Riyazü's-Salihîn, c.2, s.463
(47) Buhârî, Ezan, 30
(48) Buhârî, Bab'u Fadl-Leyleti'l-Kadr, 3
(49) Buhârî, Bab'u Fadl-Leyleti'l-Kadr, 3
(50) Müslim, Müsâfirin, 252
(51) Tirmizî, Kitabü'd-Deavât, 85
(52) Alûsî, Ruhu'l-Meâni, c.30, s.200.
(53) Hucurat, 10
(54) Riyâzü's-Salihîn, c.3, s.170
(55) A.g.e., c.3, s.170