Resûlullah Efendimizin (AS) Mübârek İsimleri ve Mânâları
Mevâhib-i Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz


  Abdullah
Allah'ın kulu

Âbid
Kulluk eden, ibadet eden

Âdil
Adaletli

Ahmed
En çok övülmüş, sevilmiş

 Ahsen
En güzel

Alî
Çok yüce

 Âlim
Bilgin, bilen

 Allâme
Çok bilen

 Âmil
İş ve aksiyon sahibi

 Aziz
Çok yüce, çok şerefli olan

Beşir
Müjdeleyici

 Burhan
Sağlam delil

 Cebbâr
Kahredici, gâlip

 Cevâd
Cömert

 Ecved
En iyi, en cömert

 Ekrem
En şerefli

 Emin
Doğru ve güvenilir kimse

 Fadlullah
Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan 

Fâruk
Hakkı ve bâtılı ayıran

 Fettâh
Yoldaki engelleri kaldıran

 Gâlip
Hâkim ve üstün olan

Ganî
Zengin

Habib
Sevgili, çok sevilen

 Hâdi
Doğru yola götüren

 Hâfız
Muhafaza edici

 Halîl
Dost

Halîm
Yumuşak huylu

 Hâlis 
Saf, temiz

 Hâmid
Hamd edici, övücü

 Hammâd
Çok hamdeden

 Hanîf
Hakikate sımsıkı sarılan

 Kamer
Ay

 Kayyim
Görüp, gözeten

 Kerîm
Çok cömert, çok şerefli

 Mâcid
Yüce ve şerefli

 Mahmûd
Övülen

Mansûr
Zafere kavuşturulmuş

Mâsum
Suçsuz, günahsız

Medenî
Şehirli, bilgilive görgülü

Mehdî
Hidayet eden

Mekkî
Mekkeli

Merhûm
Rahmetle bezenmiş

Mes'ûd
Mutlu

Metîn
Çok sağlam ve güçlü

Muallim
Öğretici

Muktedâ
Peşinden gidilen

Mübârek
Uğurlu, hayırlı, bereketli

Müctebâ
Seçilmiş

Mükerrem
Şerefli, yüce

Müktefî
İktifâ eden, yetinen

Münîr
Nurlandıran, aydınlatan 

Mürsel
Elçilikle görevlendirilmiş

Mürtezâ
Beğenilmiş, seçilmiş

Muslih
Islah edeci, düzene koyucu

Mustafa
Çok arınmış

Müstakîm
Doğru yolda olan

Mutî
Hakka itaat eden

Mu'ti
Veren ihsân eden

Muzaffer
Zafer kazanan, üstün olan

Müşâvir
Kendisine danışılan

Nakî
Çok temiz

Nakîb
Halkın iyisi, en seçkini

Nâsih
Öğüt veren

Nâtık
Konuşan, nutuk veren

Nebî
Peygamber

Neciyullah 
Allah' ın sırdaşı

Necm
Yıldız

Nesîb
Asil, temiz soydan gelen

 Nezîr
Uyarıcı, korkutucu

 Nimet
İyilik, dirlik ve mutluluk

 Nûr
Işık, aydınlık

Râfi
Yükselten

Râgıb
Rağbet eden, isteyen

Rahîm
Mü'minleri çok seven

Râzî
Kabul eden, hoşnut olan

Resûl
Elçi

Reşîd
Akıllı, olgun, iyi yola götürücü

Saîd
Mutlu

Sâbir
Sabreden, güçlüklere dayanan

Sâdullah
Allah' ın mübârek kulu

Sâdık
Doğru olan, gerçekci

Saffet
Arınmış, seçkin kişi

Sâhib
Mâlik, arkadaş,sohbet edici

Sâlih 
İyi ve güzel huylu

Selâm
Noksan ve ayıptan emin olan

Seyfullah
Allah' ın kılıcı

Seyyid
Efendi

Şâfi
Şefaat edici

Şâkir
Şükredici

Tâhâ
Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi

Tâhir
Çok temiz

Takî
Haramlardan kaçınan

Tayyib
Helal, temiz, güzel, hoş

Vâfi
Sözünde duran

Vâiz
Nasihat eden

Vâsıl
Kulu Rabb'ine ulaştıran

Yâsîn
Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, insan-ı kâmil

Zâhid
Mâsivadan yüz çeviren

Zâkir
Allah' ı çok anan